Kyosho Mini-Z AWD Suspension Spring Set (Soft & Short)