Kyosho Mini-Z MAZDA SAVANNA RX-7 FC3S White Body Set