RTRC RTA V1.2 Screw adjustable shocks POM – RT009 V1.2