Kyosho Mini-Z MR02/03 LM Mazda 787B White Body Set